Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

1. Organizatorem Konkursu jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10 (00-732), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS za nr 59944; kapitał zakładowy 46.580.831,00 PLN - wpłacony w całości; NIP 526-030-56-44, e-mail: promocja@wroclaw.agora.pl. Konkurs nie jest organizowany ani administrowany przez serwis Facebook.

2. Fundatorem Nagród w konkursie jest Centrum Handlowe Magnolia Park z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legocka 58 zwane „Fundatorem".

3. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby, które ukończyły 16 lat. Osoby, które nie ukończyły 16 lat, mogą brać udział w Konkursie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych. Uczestnikami mogą być osoby spełniające warunki określone w niniejszym regulaminie oraz w regulaminie serwisu Facebook. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy ani stali współpracownicy organizatora ani fundatora ani ich małżonkowie ani krewni i powinowaci do drugiego stopnia pokrewieństwa/powinowactwa.

4. Aby wziąć udział Konkursie należy - w terminie od dnia 21 października 2021 r. od godz. 15 do dnia 24 października 2021 r. do godz. 16.30 wykonać zadanie konkursowe, tj. opublikować na profilu Wyborcza.pl Wrocław na Facebooku pod postem konkursowym komentarz zawierający odpowiedź na zadanie konkursowe: Jakie masz najlepsze wspomnienie z CH Magnolia Park?

Podane godziny są godzinami czasu obowiązującego w Polsce. Po opublikowaniu posta nie można w nim dokonywać zmian. Za moment zgłoszenia do Konkursu uznaje się moment opublikowania postu.

5. Uczestnicy Konkursu nie mogą w poście zamieszczać treści niezgodnych z prawem, dobrymi obyczajami ani mogących naruszać cudze prawa lub cudze dobra osobiste (tj. w szczególności posty nie mogą zawierać treści obraźliwych, oszczerczych bądź w inny sposób godzących w czyjekolwiek dobre imię; posty nie mogą zawierać treści zabronionych, np. pornograficznych, ukazujących zabijanie lub dręczenie zwierząt; posty nie mogą zawierać przekazów obscenicznych, godzących w uczucia religijne ani zachęcać do działań sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub zagrażających bezpieczeństwu). W poście nie można zamieszczać utworów cudzego autorstwa (w tym grafik, zdjęć, rysunków, komentarzy ani wypowiedzi innych osób ani firm), ani wizerunków osób trzecich. Organizator zastrzega sobie prawo usuwania postów niezgodnych z prawem lub naruszających warunki określone w niniejszym regulaminie. Posty niezgodne z ww. warunkami nie zostaną dopuszczone do Konkursu.

6. W konkursie wybranych zostanie siedmioro zwycięzców (trzech pierwszego stopnia, trzech drugiego stopnia o jeden trzeciego stopnia) - autorów odpowiedzi - postów, które zostaną uznane przez Organizatora za najciekawsze. Organizator może odstąpić od przyznania wybranych nagród, jeżeli uzna, że opublikowane zadania konkursowe nie spełniają założonych standardów.

Organizator do dnia 24 października 2021 r. poinformuje zwycięzców o przyznanej nagrodzie oraz sposobie jej realizacji na Messengera zwycięzców.

Każdy ze zwycięzców pierwszego stopnia otrzyma kartę o wartość 200 zł. brutto uprawniający do zakupów o wartości 200 zł brutto w dowolnie wybranym sklepie/sklepach w Centrum Handlowym Magnolia ul. Legnicka 58, 54-204 Wrocław do wykorzystania do 24 października 2022 r.

Każdy ze zwycięzców drugiego stopnia otrzyma kupon na jedną dowolną kawę w kawiarni Starbucks w Centrum Handlowym Magnolia ul. Legnicka 58, 54-204 Wrocław do wykorzystania przez okres do 31.12.2022 r.

Zwycięzca trzeciego stopnia otrzyma kupon na jeden dowolny posiłek w restauracji Salad Story w centrum Handlowym Magnolia ul. Legnicka 58, 54-204 Wrocław do wykorzystania przez okres do 22.01.2022 r.

7. Wszelkie reklamacje dotyczące konkursu należy składać w terminie 30 dni od dnia zakończenia Konkursu (za datę zakończenia konkursu uznaje się 24  października 2021 r.). Reklamacje należy składać na adres e-mail: promocja@wroclaw.agora.pl lub na adres  Agora S.A., pl. Solny 2/3, 50-060 Wrocław. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni zgodnie z danymi adresowymi podanymi w reklamacji.

8. Wszelkie reklamacje dotyczące nagród należy składać w terminie 30 dni od dnia otrzymania nagrody, a w razie jej nieotrzymania - w terminie 60 dni od dnia otrzymania wiadomości o przyznanej nagrodzie. Reklamacje należy składać na adres e-mail: promocja@wroclaw.agora.pl lub na adres: Agora S.A., pl. Solny 2/3, 50-060 Wrocław. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni zgodnie z danymi podanymi w reklamacji.

9. Postanowienia punktów 7 i 8 nie ograniczają praw uczestników do dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym - po przeprowadzeniu postępowania reklamacyjnego, a także w razie niezgłoszenia reklamacji.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z KONKURSEM

I  Administratorem danych osobowych podanych przez Uczestników Konkursu jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10 (00-732).

W każdej sprawie dotyczącej danych osobowych można się kontaktować z naszym inspektorem ochrony danych na adres e-mail iod@agora.pl.

II Dane osobowe wszystkich uczestników będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu, w tym wyłonienia zwycięzców oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji i roszczeń. Dane osobowe zwycięzców będą przetwarzane także w celu doręczenia nagród. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Organizatora Konkursu jest uzasadniony interes Organizatora polegający na zapewnieniu przeprowadzenia ogłoszonego Konkursu (tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO*), w tym ustalenie, dochodzenie oraz obrona przed ewentualnymi roszczeniami.

III Dane osobowe Uczestników Konkursu w postaci zamieszczonych przez nich postów wraz ze swoim identyfikatorem w serwisie Facebook będą przetwarzane w ramach Profilu Organizatora przez czas określony przez Uczestnika - każdy z Uczestników może w każdym czasie usunąć swój post. Nadto post może zostać usunięty w każdym przez Organizatora jeżeli będzie sprzeczny z warunkami określonymi w punkcie 5 niniejszego Regulaminu - w takim przypadku dany post wraz z identyfikatorem będzie przetwarzany do czasu usunięcia przez organizatora Konkursu.

IV Dane osobowe zwycięzców, zgodnie z którymi należy zrealizować nagrodę będą przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z realizacji prawa do nagrody. Okres ten może zostać przedłużony, w razie zgłoszenia tych roszczeń - do czasu rozstrzygnięcia sprawy wynikającej ze zgłoszonego roszczenia.

V Każdemu przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w związku z przeprowadzeniem Konkursu (w tym w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przez roszczeniami) - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.

VI Każdy ma prawo żądać wglądu w swoje dane, może żądać ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, każdemu przysługuje także prawo przeniesienia swoich danych. Każdy może także wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa, że przetwarzanie jego danych narusza prawo.

VII Podanie danych jest dobrowolne. Podanie danych w zakresie posta konkursowego jest potrzebne do udziału w Konkursie.

IX Dane osobowe zwycięzców mogą być przekazane usługodawcom świadczącym na rzecz Organizatora usługę doręczenia przesyłek - wyłącznie w celu doręczenia nagrody.

RODO - Rozporządzenie nr 679/2016 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/4/WE.

POWYŻSZA INFORMACJA NIE DOTYCZY ZASAD PRZETWARZANIA DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA SERWISU FACEBOOK

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem