Strategia Rozwoju Gminy Miękinia

4/4

Zobacz także

Sąsiedztwo Wrocławia i przynależność Gminy Miękinia do tzw. aglomeracji wrocławskiej oraz realizacja przyjętej "Strategii Rozwoju Gminy Miękinia" determinują kierunki jej rozwoju. Gmina Miękinia rozwija się w sposób zrównoważony, oparty zarówno o rozwój zasobów mieszkaniowych, tworzenie nowych miejsc wypoczynku weekendowego, systematyczną poprawę warunków życia mieszkańców, jak również o rozbudowę strefy przemysłowej będącej motorem napędzającym korzystne procesy społeczno-gospodarcze. Tempo rozwoju gminy zostało docenione przez Kapitułę Dolnośląskiego Klucza Sukcesu, którego laureatem, jako "najbardziej gospodarna gmina wiejska", Miękinia stała się w 2013 r.

Gmina nastawiona jest przede wszystkim na kontynuację rozwoju swojej strefy przemysłowej tzw. "Parku Przemysłowego Źródła - Błonie", która nie tylko zapewni wzrost dochodów budżetu gminy, ale przede wszystkim miejsca pracy dla jej mieszkańców. Gminne tereny przemysłowe położone są bezpośrednio przy drodze krajowej nr 94. Teren jest zindustrializowany, dzięki czemu przedsiębiorcy znajdują tu swobodę i odpowiednią przestrzeń dla swoich inwestycji. W "Parku Przemysłowym" zainwestowały m.in. takie firmy jak: ROPA Polska Sp. z o.o., HELIKON Agencja Handlowa, MOTO-PRESS Zakład Produkcyjno - Usługowo - Handlowy, JAMPO S.C., INTEGART Poland inc, BAFPOL Firma Handlowa.

Poza obszarem Źródła - Błonie aktywność gospodarcza rozwija się również efektywnie w rejonie miejscowości Krępice (obecnie funkcjonuje tam 5 zakładów w tym działająca od lat firma Schumacher Packaging Sp. zo.o.) oraz w Miękini (Mostostal Warszawa S.A, Sanbet Fabryka Betonu).

Osiągnięty sukces związany ze sprzedażą i inwestowaniem skłonił gminę do podjęcia kolejnych działań zmierzających do aktywizacji gospodarczej gminy poprzez przygotowanie następnych terenów aktywności gospodarczej. W roku 2010 Podstrefa Miękinia (rejon miejscowości Kadłub - Źródła) została włączona do obszaru Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która zdecydowanie rozszerzy ofertę dla potencjalnych inwestorów.

Napływ inwestorów, ale też podniesienie poziomu życia mieszkańców, nie jest jednak możliwy bez realizacji inwestycji w infrastrukturę. W ostatnich latach w gminie przeznacza się prawie 35% budżetu na wydatki inwestycyjne. Taki poziom ma być utrzymywany w kolejnych latach. Wydatki obejmują przede wszystkim: infrastrukturę drogową, oświatową, kanalizacyjną i wodociągową. Jednocześnie szereg inwestycji jest współfinansowana ze środków zewnętrznych, w tym ze środków UE.

W sferze oświatowo - sportowej inwestowano przede wszystkim w szkoły, boiska i hale sportowe. Obecnie na terenie gminy funkcjonują 2 nowoczesne ośrodki edukacyjno -sportowe w Miękini i Pisarzowicach. Mieszkańcy korzystają z 2 nowych hal sportowych, 2 kompleksów boisk sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012", 5 boisk ze sztuczną nawierzchnią oraz licznych boisk trawiastych.

Na terenie gminy tworzone są również warunki do rozwoju zasobów ludzkich. Projekty dotyczące podnoszenia kwalifikacji zawodowych, realizowane są m.in. przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Urząd Gminy. Dobre warunki do podnoszenia kwalifikacji zawodowych powstały również w Internetowych Centrach Edukacyjno - światowych. Na terenie Gminy Miękinia funkcjonują 3 takie Centra Komputerowe, w których mieszkańcy bezpłatnie mogą korzystać nie tylko ze sprzętu komputerowego oraz Internetu, ale również uczestniczyć w kursach on-line. W prowadzonej edukacji ważną rolę odgrywa również edukacja prozdrowotna ? sportowa oraz ekologiczna. Z budżetu gminy dofinansowywane są zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży, w tym nauka i doskonalenie pływania. W ramach edukacji ekologicznej cyklicznie realizowane są zbiórki śmieci, odpadów niebezpiecznych, akcje sadzenia lasu.

Drugi obszar zadań inwestycyjnych, mocno wspieranych w gminie, to inwestycje drogowe. W ostatnich latach, wybudowano lub przebudowano 70 km dróg w gminie, wybudowano lub przebudowano 18 km chodników, zamontowano 95 nowych punktów świetlnych.

Rozwija się również gminna sieć kanalizacyjna. Zadania z zakresu gospodarki wodno- ściekowej wykonywane przez gminą spółkę - Zakład Usług Komunalnych w Miękini. W 2012 r., ZUK rozpoczął realizację największego projektu z zakresu gospodarki wodno -kanalizacyjnej na terenie gminy, wspartego środkami zewnętrznymi. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi ponad 17 mln zł. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wyniesie ponad 14 mln zł. Jednocześnie ZUK w Miękini otrzyma dofinansowanie z UE w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji. W wyniku realizacji projektu, system kanalizacyjny na terenie gminy Miękinia obsługiwać będzie w 2016 r. ok. 4 500 mieszkańców gminy, w tym ponad 3 000 nowo podłączonych. Inwestycja dotyczy rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie miejscowości Brzezina i Wilkszyn i wiąże się z budową kolektora sanitarnego Lutynia - Krępice -Brzezina, dzięki któremu, w przyszłości, będzie możliwa dalsza rozbudowa systemu kanalizacyjnego dla południowej, licznie zaludnionej, części gminy. Ścieki odprowadzane będą bezpośrednio na centralną pompownię w Wilkszynie, skąd zostaną przesłane do Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków Janówek. Zadanie przewidziane do finansowania ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zostanie wdrożone  do końca pierwszego półrocza 2015 r.

Bliskość Wrocławia, stolicy Dolnego Śląska, powoduje, że Gmina jest nie tylko atrakcyjna dla inwestorów, ale również dla osób prywatnych, które chętnie budują swoje domy, zwłaszcza we wschodniej części Gminy.  Gmina przyciąga swoim urokiem, stając się doskonałym miejscem do wypoczynku i mieszkania. Widocznym trendem, który obserwujemy od kilku lat, jest wzrost liczby mieszkańców Gminy. Należy też pamiętać, że dużym atutem Gminy Miękinia są walory przyrodnicze (część jej terenów leży na obszarze objętym Programem Natura 2000), które chcemy zachować.


Opracowanie: Z. Pilch, G. Gronek ? Bednarczyk, Zdjęcia: Z. Pilch

Zobacz jeszcze raz